D&V Web szolgáltatások általános szerződési feltételei

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

A Drén és Valner Szoftver Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt:

 • Megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása minden ügyfelünk számára.
 • Mind a saját, mind a mások rendszere és hálózata biztonságának biztosítása.
 • Megfelelés a hatályos törvényi rendelkezéseknek, jogszabályoknak.
 • Az Internet erőforrásainak védelme, azok felelős használatának serkentése.
 • Az egyéni felhasználókhoz kapcsolódó információk és tevékenységek bizalmasságának és biztonságának megőrzése.

Nem figyeljük meg rendszeresen a felhasználók tevékenységét, kivéve a rendszer és a vonalak kihasználtságát felmérő méréseket. Mindemellett erőfeszítéseinkkel az internet közösség jó állampolgárait támogatjuk, és megfelelő válaszlépést teszünk, ha tudomásunkra jut szolgáltatásunk nem megfelelő használata. (pl. szerzői jogok védelme, vagy spam)

Amennyiben egy felhasználó tevékenysége megsérti a szolgáltatási irányelveket, fenntartjuk magunknak a jogot a szolgáltatás azonnali, előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Mi előnyben részesítjük a nem helyénvaló viselkedéssel kapcsolatban is az előfizetők tájékoztatását, figyelmeztetését és a felhívást a tevékenységen való változtatás szükségességére, azonban a Szolgáltatási irányelvek égbekiáltó vagy botrányos megsértésének a szolgáltatás azonnali félbeszakítása és megszüntetése lehet az eredménye.

Bármilyen okból is nem megfelelő vagy esetleg késlekedő a fellépésünk, hogy érvényre juttassuk elvárásainkat és ezeket az irányelveket, ez soha nem tekinthető jogfeladásnak a részünkről.

Ezáltal szeretnénk biztosítani a szervereinken "társbérlőként" működő Ügyfeleink nyugalmát, a folyamatos működést és a tényleges világszínvonalú szolgáltatást.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető részére e-mailben elküldi.

 1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma
  1. A szolgáltatás tárgya a kínált árucikkek, szolgáltatások. A Drén és Valner Szoftver Kft. (4027 Debrecen, Egyetem sugárút 11/A 1/5., ,Adószám: 11141644-2-09 ,Cégjegyzékszám: 09-09-001722 továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
  2. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Drén és Valner Szoftver Kft.-vel e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint azt Előfizető között az alábbi feltételek szerint:
 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges 3. fél által biztosított szolgáltatások.
  2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.
  4. A Szolgáltató jogosult az külön szerződésben foglalt, mindkét fél által elfogadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
  5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
   1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
   2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
   3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
   4. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
   5. A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő jogsértésről szóló értesítés alapján.
  6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, FTP stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
  7. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.
  8. A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.
  9. A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az EKSZ. 8-11. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja az EKSZ. 13. § szerinti eljárást. Nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11. § vagy a 13. § szerint járt el.
 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
  1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
  2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
  3. Az Előfizető elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatból áll össze, amelyek külön tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt, ezért a Szolgáltató nem felelős az olyan felmerülő károkért, amelyek a szolgáltatásnak a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok vagy más internet szolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, megszűnés okozta átmeneti vagy tartós el nem érhetősége, más internet szolgáltatók által továbbított ügyfél adatok átviteli hibája, számítógépes vírusok, férgek, számítógépes szabotázsok és támadások).
  4. Az Előfizető kártalanítja a Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek:
   • a jelen ÁSZF-ből és az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek Előfizető általi megszegéséből;
   • az Előfizető bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered,
   • a szerzői jog, vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.
   •  Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.
   • Irányadó maximális használat naponta: Processzor használat: 0.5, MySQL használat: 2.0 Értelmezés: 3.9.1 -es pont. A szolgáltatás maximálisan havi egyszáz gigabyte forgalmat biztosít Előfizetőnek.
  5. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
  6. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a külön szerződésben elfogadott díjakat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a domain átregisztráció megakadályozására (pl.: register lock alkalmazására, auth kód visszatartására), törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló követeléskezelő társaságnak.
  7. Az Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról információkat kizárólag az Előfizető által megadott e-mail címére küld értesítéseket. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni e-mailben. A bejelentés elmaradásából származott esetleges károkért az Előfizetőt terheli a felelősség.
  8. A szolgáltatással kapcsolatos technikai és adminisztratív (beleértve a tulajdonváltást is) változtatásokat kizárólag az Előfizető e-mail címről visszaigazoló megerősítés kérés után lehet kezdeményezni. A szolgáltatások esetén ez az e-mail cím az elsődleges azonosító, amely vitás esetben alkalmas a tulajdonos azonosítására. Domain név esetén azonban a 10. pontban jelzett szervezetek regisztrációs szabályzatai elsősorban az irányadóak.
  9. Az Előfizető elfogadja, hogy
   1. Maximálisan a rendszer erőforrásaiból az alábbi adatok szerint használhat fel: Maximum 10 egyidejű processzor és/vagy memória irányába jövő kapcsolat, 256 MB RAM memória, 10 % processzor használat. Az átlag heti használat pedig ezeknek az 50%-a alatt kell lennie. (Magyarázat: Az oldalak nagyon nagy része ezeket a feltételeket gond nélkül teljesítik, így ez csak nagyon kevés oldalt érint. A limitek oka az, hogy túllépés esetén a szerver és a többi weboldal elérhetetlenné válhat. Természetesen amennyiben egy tervezett és időszakos nagyobb terhelés várható, érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, hogy a limiteket tudjuk-e időszakosan megnövelni.)
   2. Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
   3. Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.
   4. Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
   5. Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
   6. Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
   7. Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
   8. „Phising” oldalakat
   9. Videómegosztó ("youtube-féle") weboldalt
   10. Ingyenes játékmegosztó oldalakat
   11. Topsites, aukciós oldalak
   12. IRC Szkriptek/Bots
   13. Proxy SSzkriptek/Anonymizers
   14. Kalóz Szoftverek/Warezok
   15. Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
   16. AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
   17. IP Scanners
   18. Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
   19. Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
   20. Spam szkriptek, mail bombers
   21. Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
   22. Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
   23. File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
   24. Kereskedelmi jellegű audio streaming
   25. Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
   26. High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
   27. Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi,
   28. MLM/Pyramid Scheme)
   29. Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
   30. Prime Banks Programok
   31. Lottó oldalak
   32. MUDs/RPGs/PPBGs
   33. Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
   34. Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
   35. Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
   36. Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
   37. Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
   38. Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrowfraud.com)
   39. - Mailer Pro 3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)
   40. Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
   41. PHP include-okra csak így hivatkozhat: "include.php" és nem „http://domainnev.hu/include.php”)
   42. Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
   43. Előfizető elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést kap, Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a domain és/vagy tárhely szolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.
  10. Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgá0ltatásokat.
  11. Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használt rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja.
 4. VPS Szolgáltatás
  1. A VPS Szolgáltatás lényege, hogy az Előfizető egy osztott szerveren az adott technológiának megfelelően a Szolgáltató weboldalán feltüntetett VPS csomagok alapján limitált virtuális szerver hozzáférést kap. A virtuális szervert üzemeltető szerver hardware és hálózati fenntartását, üzemeltetését a Szolgáltató vállalja.
  2. A VPS hozzáférést csak az Előfizető jogosult használni, harmadik fél részére át nem ruházhatja, tovább nem értékesítheti. Saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé. A VPS szolgáltatás használatáért és a VPS tárhelyen elhelyezett tartalmakért kizárólag az Előfizető felel.
  3. A VPS konfigurálása, karbantartása az Előfizető feladata, kivéve amennyiben a Szolgáltatótól az Előfizető VPS üzemeltetési szolgáltatásokat is külön díjért igénybe vesz. E nélkül a Szolgáltató nem nyújt technikai támogatást a szolgáltatáshoz.
  4. A VPS szolgáltatást kiszolgáló szerver processzor kihasználtsága az Előfizető által használt alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a Szerver teljes CPU idejének 90%-át. Ezen értéknél a Szolgáltató jogosult korlátozni a Szolgáltatást.
  5. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás e követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú végleges felfüggesztésére.
 5. Rendelkezésre állás garancia érvényesítése

Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több mint 0,1 százaléknál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. 3. fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibilitása miatt. A rendelkezésre-állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváírhatja.

 

 

 1. A Szerződés Időtartama, Árváltozás
  1. A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésére, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.
  2. A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, azonban erről köteles tájékoztatni az Előfizetőt a www.dvs.hu honlapon. Előre kifizetett a díja nem módosítható.
 2. ÁSZF változásai

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, melyet a honlapján köteles közzétenni.

 1. A szerződés hatálya
  1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelés vagy külön szerződés, és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
  2. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
  3. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
  4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
  5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
  6. A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybe vett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF-be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.
 2. Domain Regisztráció
  1. Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)
  2. Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl. nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
  3. Előfizető elfogadja, hogy a .hu regisztráláshoz aláírt, hiteles dokumentumot kell biztosítania a Szolgáltató részére. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. A domain alatti tartalomért az Előfizető büntetőjogi felelősséget vállal.
  4. Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.
  5. A Szolgáltató felé az Előfizető köteles jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.
  6. A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.
 3. Egyebek
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok (így különösen a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet) továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
  2. Felek jogvitája esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.
  3. A jelen ÁSZF-nek más nyelvre történő fordítása esetén, amennyiben annak értelmezésével kapcsolatban a felek között vita alakulna ki, a magyar nyelvű változat tartalma az irányadó.
  4. Amennyiben jelen szerződésben egy adott témában ellentmondás tapasztalható, úgy minden esetben a legkorábban (vagyis a legkisebb sorrendben elől lévő) előforduló kikötés az érvényes.
  5. Jelen ÁSZF elfogadásával minden Felek között történt előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodás érvényét veszíti.
 4. Vis major
  1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
  2. Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.
  3. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

15. a. Panaszkezelés

Előfizető panaszát online és írásban (levelezési cím: 4027 Debrecen Egyetem sugárút 11/a 1/5.) jelezheti. A vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője: 4024 Debrecen, Piac u. 20., Telefon: 52/511-400

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Visegrádi 106. Telefon: 1/468-0673

NFH Észak Alföldi Regionális Felügyelősége: 4024 Debrecen Szent Anna utca 36., Telefon: 52/533-924, Fax: 52/327-753, Email: fogyved.hajdu[kukac]hbmo.hu

Hajdú-Bihar Megye Békéltető Testülete: 4025 Debrecen Petőfi S. tér 10., Telefon: 52/500-749

15. b. Hibabejelentés

Előfizető technikai hibabejelentést e-mailban jelenthet be, a dvs[kukac]dvs.hu email címre, amely mindkét fél számára bármikor nyomon követhető. Szolgáltató köteles egy munkanapon belül belül reagálni és visszajelezni. Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, azonban amennyiben az nem a szerver hibájához vagy a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért. Szerver oldali hibával kapcsolatban az ÁSZF 5. pontja érvényesíthető.

 

Dokumentum: