Ugrás a tartalomra

ÁSZF

A teljes ASZF letölthető innen:aszf.pdf

ÁLTALÁNOS ÁTALÁNYDÍJAS SZERZŐDÉS


E szerződés a Drén & Valner Szoftver Kft által fejlesztett programok átalánydíjas támogatás feltételeit határozza
meg.
Hatályos 2023.január 01-től.
1) A szerződés tárgya:
− Szolgáltató által fejlesztett és forgalmazott és Megbízó által használt szoftverrendszerek
támogatása,
− a szoftver rendszer jogszabályváltozásokból fakadó követése.
2) Szolgáltató kötelezettségei:
A./ Szolgáltató az alábbiak szerint vállalja az általa telepített szoftverek karbantartását:
a.) Szolgáltató vállalja, hogy tűzbiztosan őrzi a mindenkori program-változatot a Megbízó számára. Ha a
program a felhasználó helyen elveszne, Szolgáltató ingyenesen pótolja az adott programváltozatot a
Megbízónál.
b.) Az átalánydíj keretében az időközben felmerült, a programrendszert alapvetően nem befolyásoló
jogszabályokat a programok meglevő funkcióin átvezeti és a szükséges módosításokkal együtt Megbízó
rendszerébe beilleszti.
c.) Szolgáltató vállalja a szoftverek állandó karbantartását és garantálja, hogy a szoftverek működési
biztonsága érdekében elvégzett javításokat a Megbízónál telepített változatban is végrehajtja.
d.) A felhasználó igényei és/vagy a jogszabályváltozások által végrehajtott lényegi programmódosítások
rendszerbe illesztése külön, egyedi elbírálások alapján történik.
B./ Szoftver karbantartással kapcsolatos együttes szabályok
a.) Szolgáltató köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a
szolgáltatás eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért Szolgáltató a felelős. Ezen kötelezettség a Megbízót is terheli a
Szolgáltatóval szemben, elmulasztásáért ugyancsak kártérítéssel tartozik.
b.) Megbízó vállalja, hogy a szerződés teljesítési helyén a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítja, így
a helyszínre történő bejutást és a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban történő
rendelkezésre bocsátását is. Szolgáltató a munka megkezdését elhalaszthatja, amíg Megbízó ezen
feltételeknek nem tesz eleget. Ha Megbízó e kötelezettségeinek Szolgáltató által megadott megfelelő
határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató kártérítést követelhet.
c.) Megbízó folyamatosan biztosítja Szolgáltató számára azokat az információkat, amelyek szükségesek a
szerződésszerű teljesítéshez.
d.) Megbízó kijelenti, hogy Szolgáltatót a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta az érdekkörébe
tartozó mindazon információról, amely Szolgáltatót szerződés-kötési szándékát befolyásolhatta.
e.) Megbízó kötelezettsége Szolgáltatótól független (azaz Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban nem
álló) harmadik személyek által végzett, Szolgáltató tevékenységével párhuzamosan folyó, vagy
Szolgáltató szerződésszerű teljesítését lehetővé tevő tevékenységek összehangolása Szolgáltató
tevékenységével. Szolgáltató és harmadik személyek tevékenységének nem megfelelő
összehangolásából fakadó késedelem és kár Megbízót terheli.
f.) Ha Megbízó Szolgáltató teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez
tudomást, ezt Szolgáltató hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.
g.) A fenti pontokban foglaltak valamelyikének nem teljesítéséből – melynek tényét kölcsönösen felvett
jegyzőkönyv igazolja – eredő késedelemért Szolgáltató nem vonható felelősségre
h.) A karbantartási szolgáltatást rendes munkaidőben távolról végzi. A Megbízó engedélyezi
Szolgáltatónak, hogy karbantartási célból az informatikai rendszerébe bejelentkezzen.
Amennyiben az adott karbantartási szolgáltatáshoz tanácsadásra van szükség, azt telefonon kapja meg a
felhasználó.
i.) Szolgáltató az esetlegesen felmerülő kiszállási díjat jogosult – a felek közötti megállapodás szerinti
díjtételekkel – kiszámlázni.
j.) Telefonos hibajelentés fogadása hétköznap 8.00-17.00-ig, vagy az egyedi megállapodás alapján.
k.) Az átalánydíj keretében a felmerülő problémák (adatsérülés, felhasználói hiba, stb.) elhárítását –
Megbízó külön jelzésére – 48 órán belül (hétköznap 8.00-17.00-ig, lehetőleg interneten, telefonon vagy
2
a helyszínen) elkezdi és törekszik a mihamarabbi megoldására, biztosítva a folyamatos
adatfeldolgozást.
l.) Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató számára kötelező érvényű megjelenési idő számítása a
bejelentés hozzá történő beérkezésétől számítandó. Felek megállapodnak abban, hogy a bejelentés
Szolgáltatóhoz történő beérkezés időpontjaként elfogadják a Szolgáltató eszközei által rögzített email
illetve telefonhívás dátumot és időpontot.
Szolgáltató a program által számított adatokért, az általa feladott bevallások helyességéért anyagi
felelősséget nem vállal, de törekszik annak helyességét biztosítani.
3) Megbízó kötelezettségei:
a.) A működő programrendszer szakszerű, dokumentációban leírtak szerinti és betanításkor bemutatott
módon történő kezelése, illetve a gyártó használatra vonatkozó ajánlásainak betartása. Ennek
megszegése esetén bekövetkező meghibásodásért a Szolgáltató jogosult az átalánydíjon felüli
szolgáltatásokra érvényes árakon számlát kiállítani.
b.) A szoftverek üzemeltetését csak a megfelelő ismeretekkel rendelkező, kiképzett személyzet számára
teszi lehetővé, ellenkező esetben a Szolgáltató az emiatt bekövetkező szolgáltatás díját az átalánydíjon
felül kiszámlázhatja.
c.) Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés keretében az átalánydíjas javítási szolgáltatás alá tartozó
szoftvereket harmadik féllel (más szervizzel) csak Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével javíttatja.
Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató mentesül mindennemű felelősség alól az adott berendezéssel
kapcsolatosan.
d.) A felmerülő szoftveres hibákat a DVS hibabejelentőjén keresztül lehet küldeni vagy e-mailben a
dvs@dvs.hu címre, mely alapján a hibaelhárítás megkezdődhet.
A hibabejelentés egyedi megállapodás alapján is történhet.
e.) A szoftver meghibásodását, hiba jelentkezését Szolgáltatónak haladéktalanul közölni, hivatkozva a
készülék típusára és az üzemzavar jellegére. A késedelmes hibabejelentésből fakadó kár a Megbízót
terheli.
f.) A hiba mielőbbi meghatározása érdekében biztosítania kell, ha szükséges, hogy Szolgáltató munkatársai
felvehessék a kapcsolatot a szerződés tárgyát képező rendszerhez kapcsolódó, de a szerződés tárgyát
nem képező, más szállítók által üzemeltett eszközök rendszergazdáival, szakértőivel.
g.) Gondoskodás a programrendszer védelméről, annak megóvása illetéktelen személy beavatkozásától.
h.) Szolgáltató munkatársának a hibaelhárítás megkezdéséig (akár személyesen, telefonon, vagy interneten)
minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze
és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse, illetve a fenyegető kárveszélyt elhárítsa, azon feltételezéssel,
hogy ezen intézkedések javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek
végrehajtását nem igényelnek. Ennek elmulasztásából származó károkért Szolgáltató nem tartozik
felelősséggel
i.) Kapcsolattartó személy kijelölése, aki a felmerült kérdéseket, problémákat összegyűjtve pontos
meghatározással jelzi Megbízottnak.
j.) Az átalánydíj számlán szereplő fizetési határidő időben történő kiegyenlítése. Amennyiben az átalánydíj
folyósítása a számla fizetési határidejét követő 2 héten belül nem történik meg, Szolgáltató a támogatást
Megbízó részére nem köteles biztosítani.
4) Szolgáltatási korlátozások:
− A szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nem biztosítják a szoftverek megszakítás nélküli
üzemeltetését
− Szolgáltató Megbízónál, vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből eredő károkért nem
tartozik felelősséggel, kivéve, ha a kárt szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.
− Szolgáltató szerződéses kötelezettsége nem terjed ki azokra az esetekre, így az elvégzet munka
ellenértéke az átalánydíjon felül számlázásra kerül:
- olyan hiba elhárítására kerül sor, amikor a Megbízó részéről szakszerűtlen, nem a dokumentációnak
és betanításnak megfelelően történik a programok használata,
- áramkimaradás, illetőleg természeti csapás következménye,
- olyan hiba javítása történik, ami a hibajelzés bejelentésének elmulasztásából ered.
- a meghibásodás Megbízó vagy harmadik személy által Szolgáltató részéről adott felhatalmazás
nélkül megkísérelt javítás, módosítás eredménye,
- Szolgáltatónak a szolgáltatást a szerződésben meghatározott feltételektől eltérően kell
végrehajtania, illetve a szolgáltatás végrehajtásához olyan tevékenységet kell ellátnia, amely nem
tartozik szerződéses kötelezettségei körébe,
3
- számítógépes vírus okozta meghibásodás,
5) Az alábbiakban részletezett feladatokat Szolgáltató Megbízóval történt egyeztetés után vállalja, az
egyeztetésnek ki kell terjednie arra is, hogy az adott szolgáltatás része-e az átalánydíjas karbantartásnak:
- a készülékeken kívüli elektromos berendezéseken, a hozzáépítéseken és tartozékokon végzett
munkálatok,
- olyan zavarok elhárítása, amelyek nem a természetes használatból származnak, hanem külső behatás,
harmadik személy beavatkozása vagy más olyan körülmény miatt keletkeztek, amelyért nem a
Szolgáltató a felelős,
- gép áthelyezéséből, új gép bevezetéséből adódó munkák.
6) A szerződő felek megállapodnak, hogy az átalánydíj összege független az elvégzett munka mennyiségétől,
ezáltal eltekintenek az egymásközti tételes elszámolástól.
Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatást elszámolási időszakhoz kötött
szolgáltatásnak tekintik. Ennek megfelelően számlázás során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 58. §. (1) bekezdésének előírásai szerint járnak el.
Ez alapján az elszámolási időszak első hónapjának 5. napjáig kiállításra kerül a számla, a keltéhez számított
10 naptári napos fizetési határidővel.
7) A szerződő felek megállapodnak, hogy az átalánydíj nem tartalmazza a kiszállás költségét. A mindenkor
felmerülő kiszállást alkalmanként vagy havonta Szolgáltató az átalánydíjon felül kiszámlázza a Megbízónak.
8) Felek megállapodnak abban, hogy az átalánydíj évenkénti változása az infláció mértékétől és a jövőben
újonnan bevezetendő moduloktól függ.
9) Szolgáltató az átalánydíjon felül a munkalappal igazolt Szolgáltató által elvégzett munkák óradíját
munkaidőben (hétfőtől-péntekig 08:00-17:00) 12.500 Ft-ban, munkaidőn kívül (17:00-08:00), hétvégén és
ünnepnapokon 15.500 Ft-ban határozza meg.
10) Megbízó fizetési késedelme esetén a hatályos Ptk. által a vállalkozásokra, gazdálkodó szervezetek közötti
ügyletekre meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni. 30 napot meghaladó fizetési késedelem
esetén Szolgáltató jogosult szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni (szüneteltetni)
mindaddig, amíg a késedelmes összeg számláján meg nem jelenik. A teljesítés szüneteltetése nem minősül a
Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, azonban a tartozás kiegyenlítését követően köteles haladéktalanul
a teljesítést folytatni.
11) A fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák!
12) Szolgáltatónak a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért Megbízóval
szemben fennálló teljes felelőssége a jelen szerződés alapján a részére a kár felmerülésének évében, ezen
szerződés alapján kifizetett vállalkozói díjak összegére korlátozódik. Szolgáltató a kapcsolódó, közvetett,
vagy következményes károkért (ideértve többek között az üzleti tevékenység félbeszakadása, vagy üzleti
információk elvesztése miatt felmerülő károkat, az elmaradt hasznot és a károk elhárítása kapcsán felmerült
költségeket is) semmiféle felelősséget nem vállal. A felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató
felelősségének fenti korlátozása a jelen szerződés alapján fizetendő díjak mértékére tekintettel, valamint az
informatikai szolgáltatási iparágban kialakult gyakorlatnak megfelelően került sor. Ez az irányadó mindazon
szerződéses pontok vonatkozásban, melyek a Szolgáltató felelősségéről rendelkeznek
13) Szolgáltató a jelenlegi szerződés keretein belül az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános
adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő tartalmú, a www.dvs.hu weboldalon elérhető
„Adatfeldolgozói tevékenység szabályai” c. dokumentum tartalmát érvényesíti.
14) Szolgáltató a munkák elvégzéséhez Alvállalkozót is foglalkoztathat, melynek mindenkori elszámoltatása
saját feladata. Megbízó az Alvállalkozóval csak Szolgáltatón keresztül lép kapcsolatba, feladatot és munkát
közvetlenül nem ad neki és tőle számlát nem fogad el. Megbízó és Szolgáltató között létrejött
megállapodások részleteit nem ismerteti Alvállalkozóval. Megbízó az Alvállalkozóval külön megállapodást
az informatikai rendszer használatáról csak Szolgáltató írásos engedélyével köthet.
15) Ezen szerződést bármelyik fél 3 hónapos határidővel indoklás nélkül írásban felmondhatja.
4
16) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsősorban
megegyezéses úton kísérlik meg rendezni, amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy alávetik magukat a
Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
17) A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., a gazdálkodó szervezetek szállítási és
vállalkozási szerződéseiről szóló 7/1978. (II.11.) Mit. sz. rendeletben foglaltak, és a szerzői jogról szóló
törvény előírásai érvényesek.
18) A szerződő felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Debrecen, 2022.december 05.


DRÉN & VALNER SZOFTVER KFT

 

Elérhetőségeink

Kisker ügyelet
Pékség ügyelet
Pénzügy | Számlázás

Bejelentkezés

Bejelentkezett felhasználó

Jelenleg 0 felhasználó van bejelentkezve.

Kapcsolatfelvétel